یعقوب را که غصه ی یوسف شکست و تو


داری برای چند نفر گریه می کنی ...؟!


علی اکبر لطیفیان