مهدی جانم تبریک...


وقتی که فروغ ازلی دیدن داشت


انوار خداوند جلی دیدن داشت


با دیدن فرزند عزیزش سجاد


لبخند حسین بن علی دیدن داشت


ولادت امام سجاد مبارک