خواستم یار باوفای توباشم ولی نشد


گریه کن روضه های توباشم ولی نشد


به غیرتوروزدم یک عمرمن


خواستم محتاج دعای توباشم ولی نشد


اگرچه دل همگام شمانشد یک دم


خواستم فقط برای توباشم ولی نشد


سعی کردم به مجلس نامحرمان نروم


زیرپرچم ولوای توباشم ولی نشد


قدت از گناه بسیارمن خمید وتاشده


خواستم یک عمرعصای توباشم ولی نشد


اگرچه می خواستم چون زهیر و مسلم


درراه عشق فدای توباشم ولی نشد