دوران زندگی قائم (عج) را می توان به سه دوره تقسیم کرد:
1- دوره ی کودکی (از سال 255 تا 260 هـ ق)
2- دوره ی غیبت صغری (از سال260 تا 329 هـ ق)
3- دوره ی غیبت کبری (از سال 329 هـ ق شروع شده و تا وقتی که فرمان نهضت جهانی آن حضرت از طرف خداوند متعال صادر شود، ادامه می یابد).