باتوغرق جودورحمت واحسان خواهم شد

بانگاه پاک توپاک همچو باران خواهم شد

طبیبانظری کن به مریض هجر خویش

که  باوصل تو من درمان خواهم  شد

به حال خویش دمی وا مگذار نوکرت را

اگررهایم کنی  اسیراین وآن خواهم شد

گذشت گناه من ازحد باآنکه می دانم

عاقبت خاک گل کوزه گران خواهم شد

بااین همه گنه بارهاتوبه کردم وگفتم

نوکرخوبی برای صاحب الزمان(عج)خواهم شد

به خیمه خویش مرادعوت کن آقاجان

قول می دهم آنچه توخواهی همان خواهم شد

ای مسیح زهرا(س)بیاکه با دم تو

پیرهم که باشم باز جوان خواهم شد

درره وصل توعمرعلمدار گذشت

عاقبت کشته همچون شهیدان خواهم شد