#حســـین_جــان

این رازِ پُر از عذاب پیشت باشد

تصویر من خراب پیشت باشد


شاید که #مُحرمت نبودم آقا !

این #اشک علی الحساب پیشت باشد