باز شب شد

ومن ماندم وجواب سوالے ساده ڪہ پاسخش مرد مے خواهد


امروزبراے امام زمانم چه ڪردم؟


یگانہ دلبرم

هرچہ ڪردم نشدم آنچہ شما خواستہ اے

اے ڪہ عالم بہ ڪف توست خودت ڪارے ڪن