#ارباب_جانم


هر کسی عاشقِ پابوسی لیلایِ خود است


در دَمِ مرگ کنارم تو بیایی عشق است...