تنهاترین شمعم , آشفته و شیدا

تنهاترین شعرم , ننوشته و زیبا

تنهاترین حرفم , بر روی لبهایت

تنهاترین رازم , ناگفته ناخوانا

تنهاترین نورم , در صبح چشمانت

تنهاترین فریاد , کم حرف و پر معنا

تنهاترین امید , بر یک دل خسته

تنهاترین آواز , تنهاترین نجوا

تنهاترین شعرم , در دفتر ایام

تنهاترین شاعر , تنهاترین تنها