🌼🍃🌹 ﷽ 🌹🍃🌼


💐 #زن برای #اســـــلام_افتخار است  


🌺 زن کیست....؟؟؟


👑اولین کسی که با دیکتاتوری عظیم فرعون 

دلیرانه به پا خواست...


👈یک مرد نبود بلکه یک زن بود.... (بانو آسیه) 

_______________________


👑اولین کسی که  مکه و کعبه را آباد کرد ...


👈یک مرد نبود بلکه یک زن بود... (بانو هاجر) 

______________________


👑اولین کسی که از مبارکترین آب روی زمین زمزم نوشید !  


👈یک زن بود... (هاجره خاتون) 

______________________


👑اولین کسی که به محمد المصطفی ﷺ  ایمان آورد ...!


👈 یک زن بود... (بانو خدیجه) 

_________________________


👑اولین کسی که خونش برای اسلام ریخته شد 

و شهید شد ....! 


👈یک زن بود... (بانو سمیه)


_________________________


👑اولین کسی که مالش را در راه اسلام داد !!


👈یک زن بود....(بانو خدیجه) 

_________________________


👑اولین کسی در قرآن که خداوند از بالای هفت آسمان به حرفش گوش داد یک زن بود ...


👈(سوره مجادله آیه 1) 

__________________________


👑اولین کسی که سعی صفا و مروه را انجام داد !!


👈یک زن بود... (بانو هاجر) 


🌷اکنون میلیونها حاجی باید حرکات آن زن را انجام دهند وگرنه حج آنها قبول نمی شود.....😊


💥می نویسم تا همه بدانند ...! 


🌺 زن بـــرای اســـلام افتخـــار اســـت...!!


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدوَ عَلَی آلِ مُحَمَّد