تا شنیدم که حسین است عزیز زینب 

وسط روضه زدم جار حسین را عشق است


دور ارباب بگردند همه سیارات

ذکر سیاره‌ی سیارحسین را عشق است


برلب میثم تمار بود نام حبیب

ذکر میثم به سردار حسین را عشق است


به گمانم که ملاقات کنی حیدر را

گربگویی صد و ده بار حسین را عشق است...