#مـهدے_جانـم❤️


به خیال خالِ رویت،شده طی بساط عمرم

نظری به حال زارم که تو منجی جهانی


ز چه رو شبی به سویم،نظری نمی نمایی

به برم نمی نشینی،به برت نمی نشانی


تو که واقفی زحالِ دلِ زارِ ناتوانم

چه شود اگر نمایی نظری به ناتوانی😔