سلام حضرت دلبر،سلام قرص قمر

زمین که لطف ندارد،از آسمان چه خبر؟


#یوسف_رحیمی