چشمِ تو باز شد و کار به محشر اُفتاد


یوسف از چشمِ زلیخای دل آخر اُفتاد 


هرکه سر ، پای تو نگذاشته با سر اُفتاد 


هرکه با عشق در اُفتاد ، خودش ور اُفتاد