نشد برایِ تو کاری کنم

ولی آقا


برایِ این دلِ آلوده ام

تو کاری کن


#ابا_عبدالله♥️

#همه_دار_و_ندارمی_آقا