#بقیع 

دلم برای غریبان همیشه سوزان است

علی الخصوص غریبی که در خراسان است


غریب تر ز حسین و رضا اگر خواهی

برو بقیع و ببین قبرها ویران است