یا صاحب الزمان(عج).....

آقای من...

تو هفته ای ۲بار گریه میکنی برام😔

توهفته ای ۲بار توبه میکنی به جام😢

تومنتظر ترازمنی.....

آقا جان شرمنده ام که مدام شرمنده ام 😔

#اللہم_عجل_لولیڪ_الفرج