#حسین_جان 


من به گرداب گنه غرق شدم کاری کن 


ای که کشتی نجاتی ، لَکَ لَبَّیک حسین...


#بالحسین_علیه_السلام_العفو🙏