#بِالحسینِ_إلهی_ألعَفـــو


لحظه های آخر ماه #صیام است و من...

 مثل #حر منتظر لحظه ی اخر ماندم...


دست من را بگیری،نگیری خود دانی...

  من می مانم و آن #دل وا ماندم...


#چشم_امید_ندارم_ب_کسی_غیرحسین