🌺🍃

🍃

من سرم گرم گناه است😢

سرم داد بزن......😣

سینه ات سخت به تنگ آمده 💔

فریاد بزن😭


#روسیاهم_آقاجان😭