غم هایی که چشم ها راخیس نمیکنند 


به استخوان رسیده اند ...