میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق، امام صادق 

برامام زمان ارواحنا فداه و شما تبریک وتهنیت باد