به هَــوایِ حـــرمـش


می گذرد ایـــامم


کـــوه دردم که کُنـَد


نــام رضــــا آرامم