خطاست راه بگویید پس صواب کجاست

دوای درد دل این دل خراب کجاست

 

عطش نشسته به چشمم سراب می بینم

کسی خبر برساند به تشنه آب کجاست

 

"خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود"

قنوت سبز دعاهای مستجاب کجاست

 

دلم گرفته، به حال خودم ببارانم

صفای نیمه شب و اشک های ناب کجاست

 

تو را به حضرت زهرا جوابمان نکنی

سلام می دهم آقا، مرا جواب کجاست

 

بیا بیا گل زهرا، علی است منتظرت

گره گشای ز دستان بوتراب کجاست

وحید محمدی