به یک لحظه خیلی غبطه می‌خورم، وقتی عرصه زندگی بهم تنگ می‌شه


خدا رو به اون لحظه قسم می‌دم ... لحظه لرزیدن دل حُر!

لحظه لرزیدن دل حُر!