هر چه داریم همه از کرَم عباس است

خلقت جنت حق لطف کم عباس است

 

نه فقط خلق زمین عبد و غلامش باشند

به خدا خیل ملائک حَشَم عباس است

 

نور بر شمس و قمر ماه بنی هاشم داد

عرش یک ذره ز خاک قدم عباس است

 

شیعه از کینه ی دشمن نهراسد هرگز

دین ما تحت لوای علم عباس است

 

در صف حشر علمدار ِشفاعت زهراست

علم فاطمه دست قلم عباس است

 

باب حاجات بود نام نکویش اما

منطبق باب حسین بارقم عباس است

 

نام معشوق مبر نزد من از عشق مگو

عشق دیریست که در پیچ و خم عباس است

 

ای که حاجت ز حسین میطلبی دقت کن

پرچم شاه به سوی حرم عباس است

 

کاشف الکرب که غم از دل عالم ببرد

لب خشکیده ی شش ماهه غم عباس است

 

بر روی قوس فلک جلوه ی خون گاه غروب

زخم شمشیر به ابروی خم عباس است

 

خلق در آرزوی کرب و بلایند ولی

چشم امّید همه بر قلم عباس است

 

دانلودمداحی هر چه داریم همه از کرَم عباس است