اسامی شرکت کنندگان درادامه ی مطلب:

1- مریم (40) ، 2- زهرا میم (30) ،3-ابوالحسن جعفری بلالمی(30) ، 4- حمیده (73) ، 5 - اعصاب من(60)،6- بق بقو(60) ، 7- آمنه هنرمند(10)،8- زهرا(5)، 9- محمدرضا (40)

مجموع:348