عشقم امیریست... که دلدار حسین است .. قرص قمرش... نورشب تارحسین است گشتم همه عالم... و به این نکته رسیدم ... عشق است ابوالفضل... که علمدار حسین است... "یا اباالفضل العباس (ع)....