حسین جاااان.....

هرکس که زیر بیرق تو پا گرفته است

جا در کنار حضرت زهرا گرفته است ...

اصلا غم شلوغی محشر نمیخوریم

زهرا برای گریه کنان جا گرفته است ...