السلام علیکم یااهل بیت النبوة

بابی کسی وغربت وغم میسازیم

باشیون وآه دم به دم میسازیم

سوگندبه آن چهارقبرخاکی

یکروز برایتان حرم میسازیم


8شوال سالروزتخریب بقیع تسلیت باد