یا ابا صالح مددی معنی الله و صمدی زیبای خدایی

صنما شیدای توام در عشق رسوای توام بر من نظری کن
من اسیر خال توام در کوی تو پامال توام بر من گذری کن

سر راهت منتظرم در کوی غمت در به درم عزم سفری کن
دل و جان شد دوزخ غم از آتش بیداد و ستم بر پا شرری کن

 

امشب ای دیوانه ی دل سر خوش به طربخانه ی دل دیوانه گری کن

ز غمت دیوانه شدم آواره ی میخانه شدم از جام تو مستم

سگ پست کوی توام آشفته چو گیسوی توام بی پا و سرستم
یا بکش یا دانه بده داد دل دیوانه بده در دام تو هستم

به سر زلف تو قسم یک دم سر کوی تو صنم پیمان نشکستم
سگ درگاه تو منم عبد رخ ماه تو منم جانانه پرستم

به نگاهی از بر من ای ماه من ای دلبر من بردی دل و دینم
تا نبینم روی تو را خال رخ دلجوی تو را از پا ننشینم

به گلی گر می نگرم حسن تو بود در نظرم غیر از تو نبینم
تا نیایی در بر من دستی نکشی بر سر من محزون و غمینم

یا اباصالح مددی معنی الله الصمدی زیبای خدایی
یا اباصالح مددی مظهر الله احدی عشق دل مایی

 

دریافت بانوای مرحوم ذاکر