فریادها مرده اند، 
سکوت جاریست، 
تنهایی حاکم سرزمین بی کسی است ، میگویند خدا تنهاست ما که خدا نیستیم چرا تنهاییم
( دکتر شریعتی )