هـــنوز آنقدر شجاع نشـده ام !

کــه بگویـــم:

نیــا که من هنوز غـــرق گناهم

بیا

حتی اگر قــرار است

【من از دم تیغت بگذرم...】

بیا

تا بفــهمیم در هــوای تو نفس کشیدن یعنی زندگــی

و

در این هـــوا نفس کشیدن یعنی【خفــگی】