شأنی از مرتبت کم نشود ای گل من گربه دلجویی خار ِسردیوار آیی 


مهدی جانم ادرکنا ولاتهلکنا ...