دریافت

اگر که عضو عضو من، ز هم شود جدا حسین

 

جدا نگردد از غمت، به عزت خدا حسین

 

منم منم منم منم، تو را تو را گدا حسین

 

ز دوره خردسالیم، تو را زدم صدا حسین

 

الهی آن که جان من، شود تو را فدا حسین

 

تمام عمر بوده ام، گدای یک نظاره ات

 

به سینه ی شکسته و به قلب پاره پاره ات

 

نه من تو را رها کنم، نه تو مرا رها حسین

 

به اشک دیده ی تَرت، به خون پاک حنجرت

 

به حنجر بریده و، به قطعه قطعه پیکرت

 

به رأس از بدن جدا، به صورت منورت

 

به جای تازیانه و تن کبود دخترت

 

مرا ز من جدا کن و ز خود مکن جدا حسین

 

اگر مرا رها کنی، تو را رها نمی کنم

 

سر از تنم جدا کنی، چون و چرا نمی کنم

 

 

زینب ای اهل وفا

 

زینب ای اصل وفا

 

خواهر خون خدا

 

زینب ای یار حسین، عشق سرشار حسین

 

بعد عباس علی، ای علمدار حسین

 

همسنگر حسین، ای خواهر حسین

 

در مسیر کوفه، ای حیدر حسین

 

در میان غم ها، ای مادر حسین

 

ای معنی عشق، بانوی دمشق

 

مصداق وفا، ناموس خدا

 

شیدای حسین، زهرای حسین

 

بانوی حجاب، بانوی عفاف

 

بانوی حجاب، تفسیر کتاب