گرچه از لطف پدروارعلی سرشارم


هرچه دارم زغلامی محمددارم