شکسته شد دلم ازدست این و آن بی تو

چگونه پر بکشم تا به آسمان بی تو

چقدر وعده ی فردا چقدر جمعه ی بعد

ببین که بر لبم آقا رسیده جان بی تو


قسم به جان عزیزت عزیز خسته شدم

از این همه سفر تا به جمکران بی تو

برای چشم به راهت تمام ثانیه ها

چه کند میگذرد صاحب الزمان بی تو

ازاینهمه غم واندوه و بی کسی”الغوث”

از این زمانه ی پر فتنه “الامان”بی تو

تمام خرجی ام ازسفره ی عنایت توست

وگرنه میشودم زهر آب و نان بی تو


محمدحسن بیات لو