زیبــاســت :

 

وقتــی بــا تمــام وجــود احســاس کنــی :

 

کســی کــه دوستش داری : حضــوری جــاودان دارد در هستــی :

 

آن انــدازه کــه بعــد از مــرگ هــم حــی بــودنــش حتمــی ســت در هستــی ...

 

خــوش بــه حــال آنهــا کــه چشــم جــانشــان بــه دیــدار تــو روشــن شــده

 

مــولای مــن …

 

خــوش بــه حــال آنهــا کــه گــوش جــانشــان بــه صــدای دل انگیــزت

  

مفتخــر شــده ...

 

خــوش بــه حــال عــاشقــان حقیقــی ات هستنــد مــولای مــن ...

 

جــز حســرت سخنــی نــدارم بــرای گفتــن :

 

جــز اشــک بهــانــه ای نــدارم بــرای ایــن همــه بــی لیــاقتــی :

 

تــا بــه امــروزم : ســوختــم در آتــش رو سیــاهــی ام ...

 

کــه حتــی ثــانیــه ای هــم رو در رو :

 

نگــاهــم بــر چهــره ات گــره نخــورده امــا مــن تــو را بسیــار دیــده ام آقــای مــن :

 

در ضــربــان قلبــم ... در اشــک چشمــانــم ... در شــور عــاشقــانــه هــایــم ...

 

در دل نگــرانــی آدینــه هــا ... در ثانیــه هــای زمیــن در غــوغــای خلقــت

 

کــه همــه بــه نــام تــوســت ...

 

مــولاجــان :

 

امــا کــو دیــداری عــاشقــانــه و چهــره بــه چهــره ...

 

بــه گمــانــم تــا چشــم مــن بــه دنیــاســت تــو را نمــی تــوانــم ببینــم :

 

تــا دلــم دلبستــه ی زمیــن اســت ، تــوفیــق زیــارتــت نصیبــم نخــواهــد شــد :

 

آقــاجــان لطفــی کــن لااقــل بــرای بــدرقــه ام بــه دیــار بــاقــی :

 

ســری بــه مــن بــزن :

 

از شــب اول قبــر : قصــه هــا شنیــده ام امــا آنــان کــه بــا نگــاه تــو رفتنــد :

 

لبخنــد بــر لــب داشتنــد :

 

بیــا : اجــازه بــده بــا لبخنــدی بــه مــاه تــاب چهــره ات :

 

چشــم بــر جمــال تــو بــدوزم و بمیــرم نــه بــر دنیــا ....

 

مــرگ هــم زیبــاســت : صحنــه ی زیبــایــی از آخــریــن پــرده ی نمــایــش

 

زنــدگــی در زمیــن کــه مــن مشتــاقــانــه چشــم انتظــار پــایــان آنــم ...

 

هــر چنــد جــوانــم امــا حــاضــرم جــوانــی ام بــه فــدای یــک لبخنــدت بــاشــد

 

و مــن بــا لبخنــدت : چشــم بــر دنیــا ببنــدم ...

 

جــوانــی ام : عمــرم همــه بــه فــدای یــک لحظــه رضــایتــت مــولای مــن…

 

بــه آشنــایــان سپــرده ام بــر ســر مــزارم نمــاننــد بــرای اشــک ریختــن :

 

شــایــد بیــایــی نگــاهــی کنــی و خــانــه ام روشــن شــود بــه حضــورت ...

 

جــان مهــدی بیــا :

 

اگــر قسمــت نبــود در دنیــا ببینمت :

 

اگــر در زمــان حیــات چشمــم بــه جمــال دلــربــایــت نــورانــی نشــد :

 

لحظــه ی مــرگــم : لحظــه ای بیــا و زود بــرو :

 

یــک لحظــه فقــط بــرای دیــداری عــاشقــانــه در آخــریــن لحظــه ...

 

مــرگ هــم بــا ایــن رویــای شیــریــن : شیــریــن تــر از عســل مــی شــود

 

مــرگ را هــم عــاشقــانــه دوســت دارم اگــر بــرای یــک لحظــه حضــور روشنت

 

در قــاب نگــاهــم بــاشــد