نام پیمبر است صفای قلوب ما

از این صفا گرفته صفا قلب ماسوا

آنقدر رتبه اش به عوالم بود جلیل

"لولاک ما خلقت" بگوید بر او خدا

آیا نه اینکه باعث خلقت پیمبر است؟

پس چیست علت این کثرت جفا؟

آیانخوانده اند محمد.ص.که بوده است؟

حتی وجودشان بود از یمن مصطفی

لعنت بر آنکه حرمت احمد شکسته است

اوکه جریحه دارنمودست قلب شیعه را

حتما به دست یداللهی علی.ع.

فردا ادب شوند تمامی "شارلی" ها

ما نوکران قنبر و سلمان و بوذریم

محشر همین بود همه ی افتخار ما

 شاعر : محمد زنجانی

 

 

تو بیا تا معرفی گردد

در جهان برترین آئین ها

پرچم حق در اهتزاز آید

جمع گردد بساط توهین ها