کلینی با سند خود از امام صادق علیه‏السلام نقل کرده است:
امام حسن علیه‏السلام فرمود:خدا دو شهر دارد؛ یکی در مشرق، و دیگری در مغرب که گرداگرد آنان دیوار آهنی، و بر هر یک هزار هزار پاشنه ‏ی در است، و در آنان با هفتاد هزار هزار زبان سخن می‏گویند، و من همه را می‏دانم، و نیز آنچه در آنان و میان آنان است خبر دارم، و بر آنان، حجتی جز من و برادرم حسین علیه‏السلام نیست. [1] .

پی نوشت ها:
[1] کافی 462:1، ح 5