6-مداحی های سید جواد ذاکر در مورد امیر المومنین علی (ع)
1- مداحی-(آی مردم آی مردم به ما میگن دیوونه)-654 kB
2- مداحی-(آقام آقام علی)-2 MB
3- مداحی-(تمام آیه ی قرآن همین است)-2 MB
4- مداحی-(اسد الله غالب علی بن طالب)-349 kB
5- مداحی-(ناد علی یا مظهر العجایب)-849 kB
6- مداحی-(حی الصلاه علی صلاه المومن)-686 kB
7- مداحی-(حیدر امیرالمومنین)-2.9 MB
8- مداحی-(علی عالی اعلا)-1.4 MB
9- مداحی-(حیدر یا علی علی مدد)-1.7 MB
10- مداحی-(یا علی یا علی حیدر حیدر)-1.8 MB
11- مداحی-(خدای عشق رب دلبری بود)-2 MB
12- مداحی-(علی ولی الله)-1.2 MB
13- مداحی-(حیدر حیدر ساقی دردی کشانی)-2 MB
14- مداحی-(شیعه در آیینه تصویر علیست)-1 MB
15- مدح-(درختی کاشت پیغمبر علی پیوند زد آن را...)-7.6 MB