خدا کند که مرا با خدا کنی آقا

ز قید و بند معاصی جدا کنی آقا

دعای ما به در بسته میخورد،ای کاش

خودت برای ظهورت دعا کنی آقا