هر کس کربلا را عشق می ورزد، باید فاصله خویش را تا کربلا

 اندازه بگیرد!

 و ازخویش بپرسد بر لب فرات زندگی، تا کنون چند بار به خاطر

دیگران از خود گذشته است؟


                   


 ایمان و وفا سایۀ بالای تو بود


            ایثار علی ، نقش به سیمای تو بود


  گر لب نزدی به آب دریا ، عباس


             دریای ادب میان لبهای تو بود