خدایی خداغریبه

خدایی خداغریبه


دانلود کلیپ تصویری


خدایی خداغریبه

خدایی خداغریبه

غریبه چون که ما عاشقش نشدیم
غریبه بنده لایقش نشدیم
غریبه رهرو صادقش نشدیم

***

امون ز غفلت امون زتهمت
از دست ما تو غیبت حضرت حجت
گناه شد عادت غیبت عبادت
جالب اینه گذاشتیم سر خدا هم منت

***

هرجا ریا شد به اسم خدا شد
همه دکان واکرده ایم حتی تو هیئت
چیو ببینه دل سیاه
یا رو زبون اللهم الرزقنی شهادت

***

از امربه معروف ترسیدیم
حاجی و دورشیطان گردیدیم
همسایه یتیم و سیر خوابیدیم
ما به زمین خورده خندیدیم

***

خدا نفهمیدیم

خدا نفهمیدیم

***

خدایی خدا غریبه

***

غریبه چون که راحت گناه کردیم
غریبه به نامحرم نگاه کردیم
غریبه نامه فقط سیاه کردیم

***

فروختیم ایمان
خریده ایم نان
خاک میخوره رو طاقچه هامون قرآن

***

سحر نه حالی نه خمس مالی
اسممون هم گذاشتیم ارزش های مردم

***

شیعه حرفیم
آدم برفی
هنوز نمک نخورده میشکنیم نمکدان
یه پا تو محراب یه پا لب آب
روبه روی عکس شهید عکس شهیدان

***

بگو خدا غرق امیدم کن
بی خریدارم
خریدارم کن
پیش حسین رو سفیدم کن
نذر ابوالفضل رشیدم کن
خدا شهیدم کن

***

خدایی خدا غریبه

***

غریبه که دوسش داریم واسه حاجت
غریبه می پرستیمش برا جنت
غریبه که به تنهایی کرده عادت

***

تو راه پاکی زدیم به خاکی
چه عاشقی چه مجنونی چه سینه چاکی

***

جای حرم کیش
جای پرچم دیش
چه ساده بر مقدسات میشه هتاکی

***

این وضع ناموس کو کف افسوس
نکشیدیم خجالت از چادر خاکی

***

دیگه شیطان شد ایاک نعبد
ببین خدارو ول کردیم
میگردیم با کی

***

بگو خدا رحمی به حالم کن
لکه ننگم زلالم کن
عشق خودت رو مدالم کن
بکش و در علقمه چالم کن

***

خدا حلالم کن
خدا حلالم کن

دانلود کلیپ تصویری