دست به دامن خدا که میشوم… چیزی آهسته درون من به صدا میاید که: نترس! از باختن تا ساختن دوباره… فاص

دست به دامن خدا که میشوم…
چیزی آهسته درون من به صدا میاید که: نترس!
از باختن تا ساختن دوباره…
فاصله ای نیست…