#امام_صادق 


ای بانی الغدیر و المیزان ها🌹


شاگرد تو ذاکران و مقتل خوان ها🌹


در محضر چشمان تو علّامه شدند🌹


امثال   هشام   و  جابر   حیاّن ها 🌹