#جانم_امام_مجتبے_ع


یڪ سوےدلم،مرقد #ارباب_حسـن بود

یڪ سوےدلم،تربٺ #ارباب_حسین اسٺ


این عشق،فقط موهبٺ حضرٺ زهـراسٺ

دل، ڪفتر دیوانہ‌ے بین الحسنین اسٺ


#دوشنبہ‌هاے_امام_حسنے🌺