#بعــلی_الهی_العفـــو


#صد_و_ده مرتبه گفتم که الهی بِعَلی


پاسخ آمد که فقط یک علی اش کافی بود ..!