‎از درد سخن گفتن و از درد شنیدن

با مردم بی درد ندانی که چه دردیست!