حسین جان


تعجبم توکجا این حقیرساده کجا


همیشه گفته ام آقا تو عزتم دادی